|| હરિ ૐ તત્સત ||

આંતર રાષ્ટ્રીય સંપર્ક સૂત્રો

દેશ રાજય શહેર સંપર્ક સૂત્રફોન નંબર
અમેરીકાકેલીફોર્નીયા.વોલનટ ક્રીકમિહિર ઓઝા.૧ ૮૫૬ ૨૭૮ ૨૦૧૫
અમેરીકાન્યુ જર્સીએટલાન્ટિક સીટી અમીત પટેલ.૧ ૬૦૯ ૫૦૪ ૯૪૬૧
અમેરીકાન્યુયોર્ક.ન્યુયોર્ક.બિરેન.૧ ૯૧૪ ૮૨૬ ૬૯૧૬
અમેરીકાપેન્સિલવેનિયા પિટ્સબર્ગવેંકટ
ઓસ્ટ્રેલિયાયજુવેન્દ્ર મહીડા.૬૧ ૪૩૦ ૨૩૯૭૧
કેનેડાનિકુંજ.  ૬૪૭૮૦૨૫૨૨૭
દેશ રાજય શહેર સંપર્ક સૂત્રફોન નંબર

|| હરિ ૐ તત્સત ||