|| હરિ ૐ તત્સત ||

સંપર્ક સેતૂ

ભારતમાં સરનામું :

સિદ્ધયોગ સાધન મંડળ

551-1, નમન સોસાયટી, સેક્ટર 6-બી
ગાંધીનગર , ગુજરાત – , ભારત

ફોન નંબર : +1 647 705 5118

ઇમેઇલ : siddhyog@hotmail.com

કેનેડામાં સરનામું :

સિદ્ધયોગ સાધન મંડળ

865 West shore Blvd
L1W 2Y9, ON, Pickering

ગુરુજી વિશાલ ભાઈ હાલમાં કેનેડાની મુલાકાત પર છે.
સાધકો અથવા સાધકોના પરિવારજનો તેમને +1 647 705 5118 નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે.

|| હરિ ૐ તત્સત ||