|| हरि ૐ तत्सत ||

शाकम्भिक – साक्षी रहो

|| हरि ૐ तत्सत ||